The Great Compassion Mantra 大悲咒

 

Mantra in Hanyu Pinyin

nā mò, hē lá dá nà

duō lá yè yē

nā mò, ā lī yē

pó lú jié dì shuò bō lá yē

pú tí sà duǒ pó yē

mó hē sà duǒ pó yē

mó hē jiā lú ní jiā yē

om,

sà pó luó fá yè

shǔ dá nà dá xiě

nā mò, xī jí lī duǒ

yī měng ā lì yē

pó lú jí dì

shì fó lá lèng tuó pó

nā mò, nà lá jǐn chí

xī lī mó hē, pó duō shā miē

sà pó ā tā, dòu shū péng

ā shì yùn

sà pó sà duō, nā mò pó sà duō,

nà mó pó jiā,

mó fá tè dòu

dá shí tā

om, ā pó lú xī,

lú jiā dì

jiā luó dì,

yí xī lī

mó hē pú tí sà duǒ

sà pó sà pó

mó lá mó lá

mó xī mó sī, lī tuó yùn

jù lú jù lú jié měng

dù lú dù lú, fá shé yē dì

mó hē, fá shé yē dì

tuó lá tuó lá

dì lī ní

shì fó lá yē

zhē lá zhē lá

mó mó fá mó lá

mù dì lì

yī xī yī xī

shì nà shì nà

ā lá shēn, fó lá shè lì

fá shā fá shēnfó lá shè yē

hū lú hū lú mó lá

hū lú hū lú xī lì

suō lá suō lá

xī lī xī lī

sū lú sū lú

pú tí yè, pú tí yè

pú tuó yè, pú tuó yè

mí dì lì yè

nà lá jǐn chí

dì lì sè ní nà,

pó yè mó nà,

sā pó hē

xī tuó yè

sā pó hē

mó hē xī tuó yè

sā pó hē

xī tuó yù yì

shì pó lá yè

sā pó hē

nà lá jǐn chí

sā pó hē

mó lá nà lá

sā pó hē

xī lá sēng, ā mù qū yē

sā pó hē

sā pó mó hē ā sī tuó yè

sā pó hē

shě jí lá ā xī tuó yè

sā pó hē

bō tuó mó, jié xī duō yè

sā pó hē

nà lá jǐn chí pó jiā lá yē

sā pó hē

mó pó lì, shèng jié lá yè

sā pó hē

nā mò hē lá dá nà,

duō lá yè yē

nā mò ā lì yē

pó luó jí dì

shuò pó lá yè

sā pó hē

om, sī diàn dōu

màn duō lá

bá tuó yē

sā pó hē

 

齊豫唱誦大悲咒,配合自製觀音菩薩法相為背景與大悲咒經文。由法寶影音網站所製作。

Comments

14 Comments

 1. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  難無救苦救難觀世音菩薩

 2. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  敢不敢告诉我啥意思????

 3. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  南無阿彌陀佛,願我佛保佑眾生~!

 4. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  感恩……….
  

 5. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  好棒!好聴!太完美了。阿彌陀佛!感恩!

 6. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  阿彌陀佛!感恩!

 7. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  向作者感謝!!感恩.法喜充滿人間

 8. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼:
  南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿唎耶婆盧羯帝爍缽囉耶。菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。唵。薩皤囉罰曳。數怛那怛寫。南無悉吉栗埵伊蒙。阿唎 耶婆盧吉帝室佛囉。楞馱婆。南無那囉謹墀。醯唎。摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他。豆輸朋。阿逝孕。薩婆薩哆。那摩婆薩多。那摩婆伽摩罰特豆。怛姪他。唵。阿婆盧 醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯唎馱孕。俱盧俱盧羯蒙。度盧度盧罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地唎尼。室 佛囉耶。遮囉遮囉。麼麼罰摩囉。穆帝隸。伊醯伊醯。室那室那。阿囉參佛囉舍利。罰沙罰參。佛囉舍耶。

 9. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯利。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇 嚧蘇嚧。菩提夜。菩提夜。菩馱夜。菩馱夜。彌帝唎夜。那囉謹墀。­­­­­­­­­­­­­地利瑟尼那。婆夜摩那。娑婆訶。悉陀夜­。­娑­婆­訶­。­摩­訶­悉­陀­夜­。­娑­婆訶。悉陀喻­藝室­皤囉­夜。 娑婆訶。那囉謹墀。娑婆訶。摩囉那囉。娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。­­­­­­­­­­­­­娑婆訶。娑婆摩訶阿悉陀夜。娑婆訶。者­吉­囉­阿­悉­陀­夜­。­娑­婆­訶­。­波­陀摩羯悉哆夜­。娑­婆訶­。那 囉謹墀皤伽囉耶。娑婆訶。摩婆利勝羯囉夜。娑婆訶。南無喝囉怛那­­­­­­­­­­­­­哆囉夜耶。南無阿利耶婆羅吉帝爍皤囉夜­。­娑­婆­訶­。­唵­。­悉­殿­都­。­漫­多囉。跋陀耶­。娑­婆訶­。

 10. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  謝謝分享

 11. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  很莊嚴的影片!感謝大德的奉獻!隨喜讚嘆!

 12. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  大慈大悲救苦救难观世音菩萨

 13. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  huenhan RSS Feed

  大悲咒 依林法師
  __________________
  Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

 14. Anonymous says:
  Posted April 25, 2013 at 10:52 pm | Permalink

  very nice song


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.